Evolution Insurance Group
Go One Better
evo_banners_privacy.png

Privacy Notice EICL – Dutch

Privacyverklaring

 

Over Evo

Evolution Insurance Company Limited ("Evo") verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en met inachtneming van de relevante regel- en wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze verklaring biedt u de nodige informatie over uw rechten en plichten, en legt uit hoe, waarom en wanneer Evo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Als u namens uw bedrijf informatie verstrekt aan Evo en die informatie persoonlijke gegevens bevat, moet u ervoor zorgen dat alle betrokken personen toegang hebben tot deze privacyverklaring hebben. 

Evolution Insurance Company Limited is een bedrijf dat geregistreerd is in Gibraltar (Registernummer: 88737) met een maatschappelijke zetel op 5/5 Crutchett’s Ramp, Gibraltar. Evolution Insurance Company Limited is geregistreerd bij de Gibraltar Regulatory Authority (GRA) als een gegevensbeheerder en is ingeschreven in het Register of Data Controllers onder registratienummer DP003699. 
 

Informatie die wordt verzameld

Evo verwerkt persoonlijke gegevens om aan haar wettelijke, statutaire en contractuele verplichtingen te voldoen en u te voorzien van Evo's producten en diensten. Evo zal geen overbodige persoonlijke gegevens van u verzamelen en uw gegevens op geen enkele wijze verwerken tenzij op de wijze die wordt aangegeven in deze mededeling. 

De persoonlijke gegevens die Evo kan verzamelen zijn:
–    Naam            
–    Adres           
–    E-mailadres         
–    Telefoonnummer     
–    IP-adres         
–    Geboortedatum
–    Nationaal verzekeringsnummer
–    Details over inkomsten en winst
–    Gegevens van speciale categorieën (medische en gezondheidsinformatie)
–    Foto's of video’s (uw afbeelding)

Evo verzamelt persoonlijke gegevens van voorstelformulieren, vorderingsformulieren en andere informatie die door de polishouders, potentiële polishouders en aanvragers (en hun respectieve vertegenwoordigers zoals verzekeringsmakelaars of advocaten) wordt verstrekt. IP-adresgegevens over websitegebruikers worden verzameld door HTTP-cookies ('cookies').
 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens (rechtsgrond voor de verwerking)

Als u een polishouder, aspirant verzekeringnemer of aanvrager bent, verzamelt Evo uw persoonlijke gegevens omdat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst of omdat u (of uw vertegenwoordiger of werkgever) aan Evo of zijn agent hebt gevraagd om specifieke stappen te nemen vóór een verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan (zoals aan Evo of zijn agent vragen om een verzekeringsofferte te verstrekken). 

Als u een businesspartner of een gebruiker van de Evo website bent, of als uw relatie met Evo geen betrekking heeft op een verzekeringscontract, verzamelt Evo uw persoonlijke gegevens als het legitieme belangen heeft om dat te doen. 

Evo verzamelt en bewaart ook persoonlijke gegevens om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot de bestrijding van witwaspraktijken, fraudebestrijding, sanctiecontrole, boekhoudkundige en fiscale redenen.

Evo bewaart uw gegevens alleen zo lang dit nodig is en voor de doeleinden die in deze verklaring zijn uiteengezet. 

Evo gebruikt geen persoonlijke gegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming. 
 

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de gegevens die Evo bewaart en om informatie te vragen over:-
–    De doeleinden van de verwerking
–    De categorieën van de betreffende persoonlijke gegevens
–    De ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn/zullen openbaar (worden) gemaakt
–    Hoe lang Evo van plan is om de persoonlijke gegevens te bewaren
–    Informatie over de bron van de persoonlijke gegevens (als Evo de gegevens niet rechtstreeks van u verzameld heeft)

Als u van mening bent dat Evo onvolledige of onjuiste gegevens over u bezit, hebt u het recht Evo te verzoeken de gegevens te corrigeren en/of de gegevens aan te vullen. Evo zal proberen om dit zo snel mogelijk bij te werken of te corrigeren tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen; en u zal op dat moment op de hoogte worden gebracht. 

U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke worden gegevens gewist of om de verwerking te beperken overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing van Evo en om geïnformeerd te worden over de geautomatiseerde besluitvorming die Evo gebruikt. 

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om de informatie aan te vragen die in deze sectie wordt vermeld, kunt u een e-mail sturen naar datarequest@evo-insurance.com of schrijven naar: 

Compliance Officer
Evolution Insurance Company Limited
5/5 Crutchett’s Ramp
Gibraltar

Als Evo een desbetreffend verzoek van u ontvangt om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kan worden gevraagd dat uw identiteit wordt geverifieerd voordat op het desbetreffende verzoek wordt ingegaan; dit is om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en veilig zijn.
 

Persoonlijke gegevens delen en openbaarmaken

Evo kan uw persoonlijke gegevens delen met derden, met inbegrip van:

GROEP EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Evo is onderdeel van de Evolution-groep van bedrijven en het moederbedrijf van de groep is Evolution Holdings (Guernsey) Limited. Evo kan uw persoonsgegevens delen met groepsmaatschappijen en geassocieerde bedrijven (bedrijven met dezelfde eigenaars), maar alleen voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden. Evo blijft verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke gegevens. Toegang tot persoonlijke gegevens binnen de Evo en de Evolution-groep van bedrijven is beperkt tot de personen die toegang tot de informatie moeten hebben voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden. 

VERZEKERINGS- EN DISTRIBUTIEPARTIJEN

Evo mag persoonlijke gegevens delen met andere verzekeraars, herverzekeraars, makelaars en andere tussenpersonen, benoemde vertegenwoordigers, distributeurs, schade-experts, claimbeheerders, leveranciers van reishulp, medische beroepsbeoefenaren, financiële instellingen, beleggingsondernemingen en andere zakelijke partners.

DIENSTVERLENERS EN LEVERANCIERS

Evo mag persoonlijke gegevens delen met derden-dienstverleners en leveranciers, met inbegrip van boekhouders, accountants, advocaten, actuarissen, banken, adviseurs, beheermaatschappijen, vertalers, beleggingsadviseurs, IT-systeembedrijven, datahosting-bedrijven en datatesting-bedrijven. 

REGELGEVERS EN ANDERE OVERHEIDSINSTANTIES

Evo mag persoonlijke gegevens delen met regelgevers van financiële diensten, nationale garantiestelsels, ombudsmannen, nationale statistische organisaties, motorverzekeringsbureaus, industriële organen, claimsregisters, agentschappen voor fraudedetectie, kredietinformatiebureaus en due diligence-agentschappen.

Evo zal persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar maken in overeenstemming met deze privacyverklaring of wanneer dit door de wet is vereist. Alle gegevensverwerkers die namens Evo handelen, verwerken uw gegevens alleen overeenkomstig de instructies van Evo en volledig in overeenstemming met deze privacyverklaring, de wetgeving inzake de bescherming van gegevens en alle andere passende vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.

Van tijd tot tijd kan Evo een bedrijf of een deel van een bedrijf verkopen aan een ander bedrijf. Evo mag persoonlijke gegevens delen met kopers en potentiële kopers of andere partijen in een werkelijke of voorgestelde fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere transactie met betrekking tot het geheel of een gedeelte van de onderneming, de activa of de voorraad.
 

Beschermingsmaatregelen

Evo neemt uw privacy serieus en neemt alle redelijke maatregelen en voorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. Evo doet zijn best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging en heeft verschillende lagen van veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd, met inbegrip van SSL, netwerkcoderingen, pseudoniemisering en beperkingen voor IT-toegang.
 

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonlijke gegevens

Als u een verzekeringnemer of aanvrager bent, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens een vereiste om een verzekeringscontract aan te gaan of om een verzekeringscontract uit te voeren.

Als u de persoonlijke gegevens met betrekking tot een verzekeringspolis desgevraagd niet verstrekt, kan dat leiden tot schending van het contract en maakt dit de polis mogelijk ongeldig of kan Evo een claim die wordt ingediend uit hoofde van de polis verwerpen. 

Potentiële polishouders zijn niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken vóór het aangaan van een contract, maar Evo zal haar producten of diensten zonder die gegevens niet kunnen aanbieden.
 

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens

Evo bewaart alleen persoonsgegevens zo lang dit nodig is en heeft een streng beleid voor evaluatie en bewaring om aan deze verplichtingen te voldoen. 

Door de aard van de verzekeringsproducten die door Evo worden aangeboden, kan de bewaring van persoonlijke gegevens voor de duur van de dekkingsperiode onder de desbetreffende verzekeringspolis noodzakelijk zijn (tot het niet meer mogelijk om een claim in te dienen onder de polis). 

Niettegenstaande het voorgaande moet Evo mogelijk in bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens bewaren voor een periode van 6 jaar overeenkomstig de belastingwetgeving. 
 

Bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens

Vanwege de aard van de verzekeringsproducten die door Evo worden aangeboden, moet Evo soms gevoelige persoonlijke gegevens vragen met betrekking tot de verzekeringnemers, verzekerden, aanvragers of andere derden. Deze informatie kan medische dossiers, medische geschiedenis en strafrechtelijke veroordelingen omvatten. 

Wanneer gevoelige persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn, zal Evo alleen de informatie die voor het opgegeven doel vereist zijn vragen en het zal altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen door middel van een handtekening. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken. Evo zal dit onmiddellijk respecteren, tenzij er een rechtmatig belang of juridische reden is om dit niet te doen. 
 

Indienen van een klacht

Evo verwerkt alleen persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u echter een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u ontevreden met de manier waarop Evo uw gegevens heeft verwerkt, hebt u het recht om een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen. 

Gibraltar Regulatory Authority
2nd floor, Eurotowers 4
1 Europort Road
Gibraltar

Tel:       350 200 74636
E-mail:  info@gra.gi